Znaczenie geodezji w budownictwie. Dlaczego jest tak ważna?

Znaczenie geodezji w budownictwie. Dlaczego jest tak ważna?

Planując budowę domu jednorodzinnego, współpracę z geodetą zaczynamy często jeszcze przed zakupem działki budowlanej. Opracowane przez niego plany i pomiary pozwalają podjąć właściwą decyzję i uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z zakupem działki niedostosowanej do naszych potrzeb. Później geodeta będzie uczestniczył w różnych etapach naszej inwestycji.

W przypadku budowy domu jednorodzinnego geodeta jest odpowiedzialny m.in. za:

 • przeprowadzenie pomiarów gruntów,
 • przygotowanie mapy do celów projektowych, która jest opracowywana na podstawie przeprowadzonych pomiarów, jest ona niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę,
 • podział działek,
 • wytyczenie budynku, czyli określenie i oznaczenie jego lokalizacji na działce,
 • określenie przebiegu głównych osi komunikacyjnych,
 • wytyczenie nadziemnych, naziemnych i podziemnych tras przeprowadzenia przewodów i instalacji,
 • przeprowadzenie inwentaryzacji powykonawczej po zakończeniu prac budowlanych.

Rola geodety przed zakupem działki

Przed zakupem działki budowlanej powinniśmy mieć całkowitą pewność dotyczącą jej położenia, kształtu, powierzchni oraz przebiegu granic. W przypadku jakiejkolwiek trudności z ustaleniem tych parametrów terenu warto zlecić geodecie wznowienie lub wyznaczenie przebiegu granic. Dopiero po przeprowadzeniu pomiarów, będziemy mieli pewność, że nie zajmiemy czyjegoś terenu i że nasza działka będzie miała dokładnie taką powierzchnię, za jaką zapłacimy.

Działania przed budową domu

Przed rozpoczęciem inwestycji nieodzowne jest przygotowanie przez geodetę mapy do celów projektowych. Jest ona jednym z niezbędnych załączników do dokumentacji, którą musimy złożyć w urzędzie, występując o pozwolenie na budowę. Przygotowując ją, specjalista nanosi na mapę zasadniczą budynek oraz plan przyłączy. W efekcie powstaje dokument, który oprócz kluczowych informacji, takich jak ukształtowanie terenu oraz przebieg sieci jego uzbrojenia będzie zawierał m.in.:

 • granice terenów o różnych przeznaczeniach na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • osie ulic i dróg,
 • linie zabudowy,
 • usytuowanie zieleni wysokiej,
 • rozmieszczenie elementów infrastruktury,
 • położenie innych istotnych obiektów zlokalizowanych na danym terenie.

Na podstawie mapy możliwe będzie przygotowanie planu przyłączy oraz zaprojektowanie położenia budynku na działce względem drogi, granic działki i innych obiektów znajdujących się na niej.

Po przygotowaniu potrzebnych planów i uzyskaniu pozwolenia na budowę kolejna wizyta geodety na działce związana jest z koniecznością geodezyjnego wytyczenia budynku. Musi być on postawiony zgodnie z projektem budowlanym, który określa wymiary domu oraz jego położenie na działce względem jej granic, oraz innych obiektów (zarówno już istniejących, jak i dopiero planowanych). To bardzo ważny etap inwestycji, który ma wpływ na poprawność realizacji całego przedsięwzięcia.

W trakcie realizacji budowy geodeta powinien zadbać o poprawność jej realizacji, kontrolując wymiary i sprawdzając punkty wysokościowe. Zrealizowane zadania są odnotowywane w dzienniku budowy.

Zadania geodety po zakończeniu budowy

Podczas ostatniego etapu budowy, gdy zakończone są już najważniejsze prace, geodeta dokonuje inwentaryzacji zrealizowanej inwestycji. Ponownie wykonywane są pomiary, a na mapę nanoszone są wszystkie nowe obiekty, przyłącza i ważne elementy zagospodarowania terenu. Zebrane dane umieszczane są m.in. na mapie zasadniczej, a przygotowana dokumentacja niezbędna jest do złożenia zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych (w przypadku domów jednorodzinnych) lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku.

Dodaj swój komentarz